fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Proofreading Asia เห็นว่าข้อมูลใดใดหรือข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าต้องรักษาความลับอย่างเข้มงวด ทางทีมงานของเราได้เซ็นสัญญารักษาความลับและจะไม่แพร่งพรายข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่ใช่ทีมงาน Proofreading Asia เป็นอันขาด ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเสียก่อน เราเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ, ที่อยู่, อีเมลล์แอดเดรส, เบอร์โทรศัพท์, ฯลฯ) จะไม่มีทางแพร่งพรายไปยังแหล่งข้อมูลอื่นอย่างแน่นอน เอกสารที่ส่งมาทางเราที่เป็นข้อมูลดิบไม่ว่าจะเป็นงานเขียน หรือ งานแก้ จะให้ดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่บริษัทหรือผู้ทำสัญญากับบริษัทเท่านั้น

Proofreading Asia ขอสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลแยกเพื่อขจัดข้อสงสัยโต้แย้งต่างๆ นอกจากนี้ Proofreading Asia ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ (i) ตามบัญญัติไว้ในกฏหมาย, (ii) ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของศาลที่ลูกค้านำมาโต้แย้ง Proofreading Asia หรือตัวแทน, พนักงาน, เจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการ หรือผู้ให้บริการ และ (iii) การกระทำการโดยสุจริต การกระทำดังกล่าวจำเป็นที่ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ, ทรัพย์สิน, หรือ ความมั่นคงของ Proofreading Asia, ผู้ใช้, หรือสาธารณะได้